นศ. อังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายชาคริต เจ๊ะแม๊ะ และ นางสาวณิชชา ถึงเสียบญวน เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ ด้านสุนทรพจน์ สุนทรพจน์ เป็นการพูดที่ดีงามไพเราะจับใจ ภาษาที่ใช้ในการพูดสุนทรพจน์จะต้องถูกเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน

Read more

นักศึกษา มรส. ยกระดับการเรียนรู้เพื่อศึกษาการทำงานจากสถานที่จริง

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่3 ได้ไปศึกษานอกห้องเรียนที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี (NBT) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน (English for Mass Media) โดยมี  Mr. Richard Green

Read more

ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13

กีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13” แชมป์คฑากร แชมป์ขบวนพาเหรด แชมป์ถ้วยรวมกีฬาทุกประเภท ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา 60 และนักศึกษาทุกคน ที่สำคัญ รุ่นพี่ทุกคน (ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน) รวมทั้งผู้อยุ่เบื้องหลังทุกส่วน ทุกคนคือคนสำคัญ ทุกคนคือเลือด ส้ม-ขาว

Read more

นศ. มรส. ภาค กศ.บท. ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ น้อมรำลึกพระคุณครู “ผู้มีความกตัญญูกตเวทีมีแต่ความเจริญ…เน้นสร้างคนดีสู่สังคม”

                                                   

Read more

สัปดาห์วิชาการ คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 18 – 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สิงหาคม 2560 รับฟังการบรรยายพิเศษ ” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์

Read more