อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน

ชื่อ – สกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ

 

 MR. BENJAMIN JEFFRY RHOADS

ชื่อ – สกุล
Ms. Benjamin Jeffry Rhoads
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นายอโนเชาว์  เพชรรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ม. (การแปลและการล่าม)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

ชื่อ – สกุล
นางสาวอรรัมภา  ทองพุฒ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์กฤษมาศ พันธุ์มูสิก

ชื่อ – สกุล
นางสาวกฤษมาศ  พันธุ์มูสิก
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A. (Language and Communication)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์อรสุธี วัฒนพฤกษ์ สุดวรรณ (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นางอรสุธี  วัฒนพฤกษ์  สุดวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
M.A. (Teaching English to speakers of Other Languages)
สถาบันการศึกษา Ohio State Universy
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นางสาวเบญจวรรณ  ทิพย์ประชาบาล
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ม. (การแปลและการล่าม)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

ชื่อ – สกุล
นาย ภูริชญ์  สิทธิกูล
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ