ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

อธิบายข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ในประเด็นการเปิดสอนของหลักสูตร / การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดปัจจุบันตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรกี่คน จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร