จิตกรรม มรส. สร้างสวนดอกดาวเรืองด้วยภาพบนกำแพง ร่วมถวายอาลัยแด่ ในหลวงรัชการที่ ๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.)ร่วมกับโรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ดอกดาวเรืองแทนใจถวายแด่พ่อ โดย ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ อาจารย์สาขาจิตกรรม มรส. ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนภาพดอกดาวเรืองบนกำแพง ณ โรงพยาบาลทักษิณ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม และดร.จตุพล ชูจันทร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม และ ดร.จตุพล  ชูจันทร์

Read more

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 1.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรเทียบเข้า) 1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 1.5 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

Read more

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more

กิจกรรม Rajabhat Camping 2017

  #ข่าวดีสำหรับน้อง ม.6 #ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 SRU Open House 3 วัน 2 คืน ในกิจกรรม Rajabhat Camping 2017 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 ณ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ พบกับเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น –

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 20 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

      ” อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 #รับสมัคร 20 ก.ย 60 – 31 มกราคม 2561 #ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561

Read more

ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13

กีฬาระหว่างคณะ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13” แชมป์คฑากร แชมป์ขบวนพาเหรด แชมป์ถ้วยรวมกีฬาทุกประเภท ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา 60 และนักศึกษาทุกคน ที่สำคัญ รุ่นพี่ทุกคน (ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน) รวมทั้งผู้อยุ่เบื้องหลังทุกส่วน ทุกคนคือคนสำคัญ ทุกคนคือเลือด ส้ม-ขาว

Read more