โครงสร้างหลักสูตร

อธิบายข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร ในประเด็นการเปิดสอนของหลักสูตร / การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดปัจจุบันตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรกี่คน จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรตาม มคอ.2

(ระบุคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดปัจจุบัน(ระบุคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ)

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

และหลักฐานการอนุมัติ

1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน

2. นายมาณพ  ห่อเพชร

3. นางสาวกฤษมาศ  พันธุ์มูสิก

4. นางสาวอรสุธี  วัฒนพฤกษ์

5. นางสาวภัทรพร  จันทมุนี

1.นางสาวอรรัมภา  ทองพุฒ

2.นางสาวกฤษมาศพันธุ์มูสิก

3.นางสาวกกิ่งกาญจน์สุพรศิริสิน

4.นางสาวนภัสส์สินี  รอดเกิด

5.อยู่ระหว่างขออัตราเพิ่ม

เอกสารหลักฐานหมายเลข 1.1

อาจารย์ผู้สอน

— อาจารย์ประจำ

 1. นางสาวอรรัมภา ทองพุฒ
 2.  นางสาวกฤษมาศ พันธุ์มูสิก นางสาวกิ่งกาญจน์ สุพรสิริสิน
 3.  นายภูริชญ์ สิทธิกูล
 4. นางสาวนุชนาถ อิ่มใจดี
 5. ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
 6. นางสาวนภัสส์สินี รอดเกิด
 7. นางสาวจิตราพร มงคลเคหา
 8. Ms.Janice Martires
 9. Mr. Benjamin Rhoads
 10. Mr.Richard Green
 11. 12. Mr. Christopher John Hawes
 12. Mr.Seamus McKenna
 13. 14. Mr. David Andrew Meyer
 14. Mr. Dennis Buis

 

— อาจารย์พิเศษ(ถ้ามี)

 1. นายมาณพ ห่อเพชร
 2. นายคมเดช ทิมธรรม
 3. นางสาวเนติมา วรพันธ์
 4. นางสาววรางค์พนิต วิชัยดิษฐ
 5. นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์สัตย์