นศ. อังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายชาคริต เจ๊ะแม๊ะ และ นางสาวณิชชา ถึงเสียบญวน เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ ด้านสุนทรพจน์ สุนทรพจน์ เป็นการพูดที่ดีงามไพเราะจับใจ ภาษาที่ใช้ในการพูดสุนทรพจน์จะต้องถูกเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามหลักภาษาและสละสลวย ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญดังกล่าวจึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพูดภาษาอังกฤษมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษทุกชั้นปีได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Youth Power in ASEAN +3”