นศ. อังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายชาคริต เจ๊ะแม๊ะ และ นางสาวณิชชา ถึงเสียบญวน เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ ด้านสุนทรพจน์ สุนทรพจน์ เป็นการพูดที่ดีงามไพเราะจับใจ ภาษาที่ใช้ในการพูดสุนทรพจน์จะต้องถูกเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน

Read more

นักศึกษา มรส. ยกระดับการเรียนรู้เพื่อศึกษาการทำงานจากสถานที่จริง

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่3 ได้ไปศึกษานอกห้องเรียนที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี (NBT) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน (English for Mass Media) โดยมี  Mr. Richard Green

Read more