นักศึกษา มรส. ยกระดับการเรียนรู้เพื่อศึกษาการทำงานจากสถานที่จริง

 

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่3 ได้ไปศึกษานอกห้องเรียนที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี (NBT) ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน (English for Mass Media) โดยมี  Mr. Richard Green อาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวยังได้รับชมการจัดรายการสด “แหลงข่าวเช้านี้” และทั้งยังได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้จากสถานที่จริง โดยมีนาย วัชระ บานเย็น และ นาย ศักดิ์สิทธิ์  ไกรสิทธิ์  เป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในรายวิชาดังกล่าว