ประวัติสาขา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 


 

    ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business English

ชื่อปริญญา              ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

Bachelor of Arts (Business English)

     อักษรย่อปริญญา       ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

B.A. (Business English)

    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เลขานุการ  มัคคุเทศก์  ล่าม/นักแปล พนักงานโรงแรม นักวิชาการภาษา นักประชาสัมพันธ์พนักงานสายการบิน พนักงานบริษัทนำเที่ยว