กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี – กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี – ซ้อมย่อย 6 – 8 พฤศจิกายน 2560

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

Read more

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

  งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 นำทีมโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามการตรวจประเมินฯในองค์ประกอบที่ 3

Read more

ผู้บริหาร และประธานหลักสูตรทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้บริหาร และประธานหลักสูตรทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น.

Read more

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชิพนธ์ “แว่ว” สำหรับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

                   ด้วย สาขาวิชาดนตรีสากล จัดกิจกรรมขับร้องประสานเสียงพร้อมวง SRU Symphonic Band ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “แว่ว” สำหรับงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙

Read more

มรส.จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี

(28 กันยายน 2560) เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย

Read more

จิตกรรม มรส. สร้างสวนดอกดาวเรืองด้วยภาพบนกำแพง ร่วมถวายอาลัยแด่ ในหลวงรัชการที่ ๙

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.)ร่วมกับโรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ ดอกดาวเรืองแทนใจถวายแด่พ่อ โดย ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ อาจารย์สาขาจิตกรรม มรส. ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเขียนภาพดอกดาวเรืองบนกำแพง ณ โรงพยาบาลทักษิณ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม และดร.จตุพล ชูจันทร์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรรัตน์  สุธรรม และ ดร.จตุพล  ชูจันทร์

Read more

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 1.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรเทียบเข้า) 1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย 1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 1.5 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

Read more