สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more

กิจกรรม Rajabhat Camping 2017

  #ข่าวดีสำหรับน้อง ม.6 #ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 SRU Open House 3 วัน 2 คืน ในกิจกรรม Rajabhat Camping 2017 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 ณ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ พบกับเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น –

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 20 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

      ” อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 #รับสมัคร 20 ก.ย 60 – 31 มกราคม 2561 #ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขยายเวลาเรียนในภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560 สอบปลายภาค 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน

Read more

มรส.ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ เชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีรวมใจทำดอกไม้จันทน์

ภาพเป็นข่าว… ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทางช่อง nbt สุราษฎร์ธานี เพื่อเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีรวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ใน”โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมใจทำดอกไม้จันทร์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์” ณ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ด้วยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.45 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ( หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ) ผู้ประเมิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1. อาจารย์กษมา ภักดีพันธ์ 2. รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม 3. ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และเพื่อนำผลจากาการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Read more