อาจารย์เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นางสาวเบญจวรรณ  ทิพย์ประชาบาล
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ม. (การแปลและการล่าม)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์ benjawantipprachaban@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ