อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน

ชื่อ – สกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ