นางสาวกฤษมาศ พันธุ์มูสิก

ชื่อ – สกุล
นางสาวกฤษมาศ  พันธุ์มูสิก
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
สส.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารดนตรี
อีเมล์ paew4237@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม