อาจารย์ประจำหลักสูตร

11

 

อาจารย์ นภัสส์สินี รอดเกิด

ชื่อ – สกุล
นางสาวนภัสส์สินี  รอดเกิด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
M.A. (Applied linguistics)
สถาบันการศึกษา The University of Adelaide
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ  –

 


อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

อาจารย์ พสธร สุขเสน

ชื่อ – สกุล
อาจารย์พสธร สุขเสน
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน
ความเชี่ยวชาญ  –

 


อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

อาจารย์ ณ ฤทัย จันทร์ทัพ

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ณ ฤทัย จันทร์ทัพ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน
ความเชี่ยวชาญ  –

 


อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

อาจารย์ กมลวรรณ ขุ่นมี

ชื่อ – สกุล
อาจารย์กมลวรรณ ขุ่นมี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน
ความเชี่ยวชาญ  –

 


อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ชุตินันท์ หนูบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน
ความเชี่ยวชาญ  –