คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


 

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  3.    มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น