หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Business English
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ B.A. (Business English)
คุณสมบัติสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

          การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจเน้นการปฏิบัติงานในด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว งานเลขานุการในบริษัทต่างชาติ