งานวิจัย ปี 2557

สรุปจำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน/งบประมาณ
ภายใน ภายนอก
1 อาจารย์จิณห์ตปาฏี พิบูลย์ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

30,000

(งบรายได้)

2 อาจารย์กิติมา  ทวนน้อย การศึกษาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ : เพลงบอกคณะสมใจ ศรีอู่ทอง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

44,000

(งบราย ได้)

3 อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย เรื่อง การสร้างชิ้นงาน มัลติมิเดีย สำหรับนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

47,000

(งบรายได้)

4 อาจารย์สุพัฒน์  สีระพัดสะ การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูสอนลิง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

51,420

(งบรายได้)

5 ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม ผลของการอ่านอย่างกว้างขวางต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

57,300

(งบรายได้)

6 อาจารย์วรรณลพ  มีมาก การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากสัจธรรมสภาวะเสื่อมสลายของร่างกายมนุษย์

60,000

(งบรายได้)

7 อาจารย์อุมา สินธุเศรษฐ์ แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.สุราษฎร์ธานี

51,600

(งบรายได้)

8 อาจารย์อภิญญา  ศิริวรรณ เส้นขีดและลำดับขีดกับการเขียนตัวอักษรจีน

59,577

(งบรายได้)

9 อาจารย์กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ์ รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

42,975

(งบรายได้)

10 อาจารย์บัญชา  อาษากิจ การสร้างสรรค์ดนตรีกับทฤษฎีความว่างของท่าน พุทธทาส

52,490

(งบรายได้)

11 อาจารย์มาโนชญ์  ยกเชื้อ การศึกษาวิเคราะห์การบรรเลงของไมค์พอร์ตนอย

32,390

(งบรายได้)

12 อาจารย์อรอุษา หนองตรุด การประพันธ์ดนตรีร่วมสมัยโดยใช้แนวความคิดดนตรีโนรา

94,330

(งบรายได้)

13

ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

อาจารย์นฤมล ดำอ่อน

อาจารย์จิราพร ไชยเชนทร์

การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำราด-คลองมะเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 300,000งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14 ดร.จตุพล  ชูจันทร์ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมต่อการท่องเที่ยว ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

500,000

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

15 ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

300,000

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รวม 15 โครงการ 623,082 1,100,000
รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 1,723,082