ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    ปรัชญาของหลักสูตร


 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าและมีจิตสำนึกของความเป็นไทย